فصل 2 – تعیین علامت ، نامعادله ، دامنه و تساوی دو تابع

دوره هدیه تابع پایه کنکور

330 دقیقه دوره هدیه تابع پایه کنکور تدریس+نکته تست+تحلیل آزمون+خلاصه نکات

سبدخرید