05 – نکته و تست (حل آزمون قلمچی 5 و 19 آبان و 17 آذر) – مدت 85 دقیقه – کنکور 1403 تجربی

فیلم حل سوالات آزمون قلم چی 5 آبان 1402 ریاضی دوازدهم تجربی جهت مشاهده کلیک کنید حل سوال 143 ویدئو…

رایگان!

05 – جلسه 1 نکته و تست تابع وارون،ترکیب توابع و مرور تابع – مدت 94 دقیقه – کنکور 1403 تجربی و ریاضی

Please enable JavaScriptplay-rounded-outline نظرات دانش آموزان پکیج و کلاس مشهد نظر درباره تدریس جادویی استاد شاکریان تجربه دانش آموزان پکیج…
94,000 تومان

05 – تدریس کنکوری تابع وارون،ترکیب توابع و مرور تابع – مدت 308 دقیقه – کنکوری 1403 تجربی و ریاضی

Please enable JavaScriptplay-rounded-outline نظرات دانش آموزان پکیج و کلاس مشهد نظر درباره تدریس جادویی استاد شاکریان تجربه دانش آموزان پکیج…
308,000 تومان

05 – جلسه 7 نکته و تست تابع وارون،ترکیب توابع و مرور تابع – مدت 35 دقیقه – کنکور 1403 تجربی و ریاضی

Please enable JavaScriptplay-rounded-outline نظرات دانش آموزان پکیج و کلاس مشهد نظر درباره تدریس جادویی استاد شاکریان تجربه دانش آموزان پکیج…
رایگان!

05 – جلسه 6 نکته و تست تابع وارون،ترکیب تابع و مرور تابع – مدت 110 دقیقه – کنکور 1403 تجربی و ریاضی

Please enable JavaScriptplay-rounded-outline نظرات دانش آموزان پکیج و کلاس مشهد نظر درباره تدریس جادویی استاد شاکریان تجربه دانش آموزان پکیج…
110,000 تومان

05 – جلسه 5 نکته و تست تابع وارون،ترکیب توابع و مرور تابع – مدت 79 دقیقه – کنکور 1403 تجربی و ریاضی

Please enable JavaScriptplay-rounded-outline نظرات دانش آموزان پکیج و کلاس مشهد نظر درباره تدریس جادویی استاد شاکریان تجربه دانش آموزان پکیج…
79,000 تومان

05 – جلسه 4 نکته و تست تابع وارون،ترکیب توابع و مرور تابع – مدت 101 دقیقه – کنکور 1403 تجربی و ریاضی

Please enable JavaScriptplay-rounded-outline نظرات دانش آموزان پکیج و کلاس مشهد نظر درباره تدریس جادویی استاد شاکریان تجربه دانش آموزان پکیج…
101,000 تومان

05 – جلسه 3 شبیه ساز نکته و تست تابع وارون،ترکیب توابع و مرور تابع- مدت 139 دقیقه – کنکور 1403 تجربی و ریاضی

Please enable JavaScriptplay-rounded-outline نظرات دانش آموزان پکیج و کلاس مشهد نظر درباره تدریس جادویی استاد شاکریان تجربه دانش آموزان پکیج…
139,000 تومان

05 – جلسه 2 نکته و تست تابع وارون،ترکیب توابع و مرور تابع – مدت 120 دقیقه – کنکور 1403 تجربی و ریاضی

Please enable JavaScriptplay-rounded-outline نظرات دانش آموزان پکیج و کلاس مشهد نظر درباره تدریس جادویی استاد شاکریان تجربه دانش آموزان پکیج…
120,000 تومان