حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 15-هندسه دوازدهم

اطلاعات کلی این محصول حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 15-هندسه دوازدهم مدت زمان : 29 دقیقه مخاطب :…

29,000 تومان
26%
تخفیف

حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 12-کاربرد مشتق

اطلاعات کلی این محصول حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 12-کاربرد مشتق مدت زمان : 94 دقیقه مخاطب :…

قیمت اصلی 94,000 تومان بود.قیمت فعلی 70,000 تومان است.
44%
تخفیف

حل کنکورهای سراسری 1399 تا 1402 فصل 14-هندسه تحلیلی

اطلاعات کلی این محصول حل کنکورهای سراسری 1399 تا 1402 فصل 14-هندسه تحلیلی مدت زمان : 48 دقیقه مخاطب :…

قیمت اصلی 48,000 تومان بود.قیمت فعلی 27,000 تومان است.
58%
تخفیف

حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 17-احتمال

اطلاعات کلی این محصول حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 17-احتمال مدت زمان : 64 دقیقه مخاطب : دانش…

قیمت اصلی 64,000 تومان بود.قیمت فعلی 27,000 تومان است.

حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 16-شمارش

اطلاعات کلی این محصول حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 16-شمارش مدت زمان : 40 دقیقه مخاطب : دانش…

40,000 تومان

حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 13-لگاریتم و نمائی

اطلاعات کلی این محصول حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 13-لگاریتم و نمائی مدت زمان : 64 دقیقه مخاطب…

64,000 تومان

حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 11-مشتق

اطلاعات کلی این محصول حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 11-مشتق مدت زمان : 75 دقیقه مخاطب : دانش…

75,000 تومان
22%
تخفیف

حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 10-حدوپیوستگی

اطلاعات کلی این محصول حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 10-حدوپیوستگی مدت زمان : 142 دقیقه مخاطب : دانش…

قیمت اصلی 142,000 تومان بود.قیمت فعلی 111,000 تومان است.

حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 9-آمار

اطلاعات کلی این محصول حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 9-آمار مدت زمان : 37 دقیقه مخاطب : دانش…

37,000 تومان
40%
تخفیف

حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 8-الگو،دنباله و مجموعه ها

اطلاعات کلی این محصول حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 8-الگو،دنباله و مجموعه ها مدت زمان : 60 دقیقه…

قیمت اصلی 60,000 تومان بود.قیمت فعلی 36,000 تومان است.

حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 7-مثلثات دوازدهم

اطلاعات کلی این محصول حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 7-مثلثات دوازدهم مدت زمان : 100 دقیقه مخاطب :…

100,000 تومان

حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 6-مثلثات پایه

اطلاعات کلی این محصول حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 6-مثلثات پایه مدت زمان : 66 دقیقه مخاطب :…

66,000 تومان

حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 5-تابع دوازدهم،وارون،ترکیب و انواع توابع

اطلاعات کلی این محصول حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 5-تابع دوازدهم،وارون،ترکیب و انواع توابع مدت زمان : 85…

85,000 تومان
35%
تخفیف

حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 4-تابع دوازدهم،رسم نمودار،انتقال،صعودی نزولی

اطلاعات کلی این محصول حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 4-تابع دوازدهم،رسم نمودار،انتقال،صعودی نزولی مدت زمان : 54 دقیقه…

قیمت اصلی 54,000 تومان بود.قیمت فعلی 35,000 تومان است.

حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1401 فصل 3-قدرمطلق و جزء صحیح

اطلاعات کلی این محصول حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1401 فصل 3-قدرمطلق و جزء صحیح مدت زمان : 9 دقیقه…

9,000 تومان
24%
تخفیف

حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 2-تعیین علامت،نامعادله و دامنه

اطلاعات کلی این محصول حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 2-تعیین علامت،نامعادله و دامنه مدت زمان : 21 دقیقه…

قیمت اصلی 21,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,000 تومان است.
100%
تخفیف

حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 1-تابع،معادله درجه دو،کسری رادیکالی

اطلاعات کلی این محصول حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 1-معادله درجه 2 کسری،رادیکالی مدت زمان : 144 دقیقه…

144000 – رایگان!
70%
تخفیف

نکته تست جمع بندی 3070 ریاضی کنکور تجربی ویژه کنکور تیر 1403 – تلگرام

اطلاعات کلی این محصول عنوان : نکته تست جمع بندی 3070 ریاضی مدت زمان : 30 ساعت محتویات : فیلم…

قیمت اصلی 2,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 600,000 تومان است.

240 دقیقه دوره هدیه دنباله و الگو کنکور (تدریس+نکته تست+خلاصه نکات)

اطلاعات کلی این محصول فصل 8 – دنباله الگو و مجموعه ها مدت زمان : 240 دقیقه مخاطب : دانش…

رایگان!

260 دقیقه دوره هدیه مثلثات کنکور (تدریس+نکته تست+خلاصه نکات)

اطلاعات کلی این محصول فصل 6-مثلثات پایه / فصل 7-مثلثات دوازدهم مدت زمان : 260 دقیقه مخاطب : دانش آموزان…

رایگان!

13 – تست زنی لگاریتم و نمائی در آزمون های آزمایشی – مدت 30 دقیقه – کنکور 1403

شامل آزمون دوپینگ ماز 12 اسفند 1402 اطلاعات کلی این محصول عنوان : تست زنی لگاریتم و نمائی در آزمون…

30,000 تومان

260 دقیقه دوره هدیه تابع دوازدهم کنکور (تدریس+نکته تست+خلاصه نکات)

اطلاعات کلی این محصول فصل 4-رسم،صعودی نزولی و انتقال / فصل 5-وارون و ترکیب تابع مدت زمان : 260 دقیقه…

رایگان!

330 دقیقه دوره هدیه تابع پایه کنکور (تدریس+نکته تست+خلاصه نکات)

اطلاعات کلی این محصول فصل 1-معادله درجه 2 کسری،رادیکالی / فصل 2-نامعادله و دامنه / فصل 3-قدرمطلق و جزء صحیح…

رایگان!

12 – تست زنی کاربرد مشتق در آزمون های آزمایشی – مدت 29 دقیقه – کنکور 1403

شامل آزمون قلم چی 21 بهمن 1401 اطلاعات کلی این محصول عنوان : کاربرد مشتق در آزمون های آزمایشی مدت…

29,000 تومان