واکنش شما به این محصول؟
عشق کردم
15
خوشم اومد
4
خوشم نیومد
6