واکنش شما به این محصول؟
عشق کردم
4
خوشم اومد
2
خوشم نیومد
3