واکنش شما به این محصول؟
عشق کردم
20
خوشم اومد
5
خوشم نیومد
8