واکنش شما به این محصول؟
عشق کردم
18
خوشم اومد
5
خوشم نیومد
8